آماده-سازی-صادراتی

آماده‌ سازی صادراتی

 

با توجه به اینکه ماموریت ما افزایش تعداد شرکت هایی است که در محصولات خود را به آن سوی مرزها صادر می کنند. آماده سازی صادراتی مجموعه گام ها و کارهایی است که شرکت‌ها را استفاده از دانش، استراتژی‌ها و فراهم آوردن ابزارهای مناسب در حوزه صادرات تجهیز و توانمند می کند تا بازار خود را گسترش داده و در آنسوی مرزها موفق باشند.

 

دستاوردهای آماده‌ سازی صادراتی

 

آماده سازی صادراتی دستاوردهای زیر را برای شرکت ها خواهد داشت:

بدست آوردن فهم و دانش مستمر از محیط تجارت بین المللی

حفظ سرمایه های شرکت از صرف کردن در موارد غیر ضرووی، اشتباهات هزینه ها زا برای حضور در بازارهای بین المللی

ایجاد دستور العمل‌هایی که برای رفتن به بازارهای جدید چگونگی و چرایی را بگوید

برای عملیاتی کردن ساز و کارها و فرآیندهای شرکت جهت ارسال کالا به خارج از کشور، مبادلات مالی بین المللی و بازاریابی بین‌المللی

تماس